PZP a stret so zverou – Ako poistenie chráni váš majetok

Stretnutie s divokou zverou na ceste je nepríjemným zážitkom, ktorý môže mať vážne dôsledky pre vodiča, vozidlo, ale aj samotné zviera. Pri takomto stretu je dôležité vedieť, či a ako vás poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (PZP) chráni a ako môže prispieť k ochrane životného prostredia. V tomto článku sa pozrieme na to, ako PZP pokrýva škody spôsobené stretom so zverou a ako sa dajú minimalizovať riziká spojené s takýmito udalosťami.

PZP a stret so zverou

PZP je povinné poistenie pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, ktoré pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri prevádzke vozidla. Pokrytie PZP sa vzťahuje na škody spôsobené na majetku, zdraví alebo živote tretích osôb.

V prípade stretu so zverou sa situácia môže líšiť v závislosti od škôd, ktoré nastanú, a to, či sa zranenia týkajú len zvieraťa alebo aj ľudí. PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám, avšak nie vždy pokrýva škody na vlastnom vozidle.

Ako PZP chráni váš majetok

Ak máte základné PZP, pravdepodobne vám nepokryje škody na vlastnom vozidle spôsobené stretom so zverou. Avšak, ak máte rozšírené krytie PZP alebo tzv. „kasko“ poistenie, môže toto poistenie pokryť škody na vašom vozidle. To zahŕňa škody spôsobené kolíziou so zverou, ako sú poškodenia karosérie, nárazníka alebo svetiel.

Ako PZP prispieva k ochrane životného prostredia

Stretnutie s divokou zverou na ceste môže mať negatívne dôsledky pre životné prostredie. Rýchlym oznámením takýchto udalostí orgánom ochrany prírody a zveri pomáhate zabezpečiť rýchlu pomoc zraneným zvieratám a minimalizovať škody na životnom prostredí. PZP môže tiež prispieť k ochrane životného prostredia nepriamo prostredníctvom financovania rôznych projektov, ktoré zameriavajú na prevenciu dopravných nehôd so zverou a zlepšenie ochrany divokej zveri.

Mnohé poistné spoločnosti sa zapájajú do aktivít zameraných na ochranu zveri a znižovanie rizika nehôd. Napríklad, podporujú výskum a vývoj technológií na varovanie vodičov pred zverou, alebo sa zúčastňujú na projektoch na vybudovanie ekoduktov a zverovodov, ktoré umožňujú bezpečný prechod zvierat cez rušné cesty.

Ako minimalizovať riziká spojené so stretom so zverou

Existuje niekoľko opatrení, ktoré môžete prijať, aby ste minimalizovali riziko stretu so zverou na ceste:

 1. Buďte ostražití a pozorní: Zvlášť v noci, keď je väčšina divokej zveri aktívna, a v oblastiach s vysokým výskytom zveri, buďte ostražití a pripravení na možné stretnutie so zverou.
 2. Dodržiavajte rýchlostné obmedzenia: Znížením rýchlosti sa zvyšuje vaša šanca na včasnú reakciu na zviera na ceste a znižuje riziko zranenia pre vás, vašich spolujazdcov a zviera.
 3. Používajte svetlá múdro: Využite diaľkové svetlá, keď je to možné, aby ste mali lepší výhľad na cestu a mohli ste včas zareagovať na zvieratá na ceste. Ak zbadáte zviera, zvoľte rýchlost a buďte pripravení na možné pohyby zvieraťa.
 4. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od vozidiel pred vami: Ak je vozidlo pred vami nútené zastaviť alebo spomaliť kvôli zvierati na ceste, udržiavanie bezpečnej vzdialenosti vám dá dostatok času na reakciu a zastavenie.
 5. Naučte sa správne reagovať na zviera na ceste: Ak sa stretávate so zverou na ceste, buďte pripravení na včasnú a rozhodnú reakciu, ako je spomalenie, použitie klaksónu alebo zmena jazdného pruhu, ak je to bezpečné. Pokúste sa nedusovať na brzdách alebo náhle zatáčať, aby ste predišli zbytočným nehodám.
 6. Informujte sa o lokálnych podmienkach a výskyte zveri: Zistite, či sú v oblasti, kde jazdíte, značky varujúce pred výskytom zveri a aké sú období najväčšej aktivity zvierat.
 7. Investujte do technológií na detekciu zveri: Na trhu existujú rôzne zariadenia a technológie, ktoré vám pomôžu detegovať prítomnosť zvierat na ceste a umožniť vám včasnú reakciu. Medzi tieto zariadenia patria svetlomety so zvýšeným dosahom, varovné systémy s radarom alebo infravideom a zvukové výstražné zariadenia.

Dbajte na nasledovné

PZP môže chrániť vaše vozidlo a majetok v prípade stretu so zverou, ak máte rozšírené krytie alebo kasko poistenie. Zároveň prispieva k ochrane životného prostredia tým, že podporuje projekty zamerané na ochranu zveri a znižovanie rizika dopravných nehôd so zverou. Dodržiavaním bezpečnostných opatrení a investovaním do technológií na detekciu zveri môžete minimalizovať riziká spojené so stretom so zverou a prispieť k zlepšeniu bezpečnosti na cestách pre všetkých účastníkov.

Ako správne vypracovať splnomocnenie na prepis auta

Pri kúpe alebo predaji motorového vozidla je často potrebné zabezpečiť prepis vozidla na nového majiteľa. V prípade, že niektorá zo strán nie je schopná osobne sa zúčastniť na procese prepisu, môže využiť splnomocnenie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne vypracovať splnomocnenie na prepis auta, aby ste zabezpečili hladký a bezproblémový proces.

Čo je splnomocnenie?

Splnomocnenie je právny dokument, ktorým jedna osoba (splnomocniteľ) udelí druhej osobe (splnomocnenec) právomoc konania v jej mene v určitej veci. V prípade prepisu auta splnomocnenie umožňuje splnomocnencovi zastupovať splnomocniteľa pri úkonoch súvisiacich s prevodom vlastníctva vozidla.

Ako vypracovať splnomocnenie na prepis auta

 1. Osobné údaje splnomocniteľa a splnomocnenca: Splnomocnenie musí obsahovať úplné meno, trvalé bydlisko a dátum narodenia oboch strán – splnomocniteľa a splnomocnenca. Tieto údaje sú potrebné na jednoznačnú identifikáciu osôb.
 2. Údaje o vozidle: V splnomocnení musia byť uvedené údaje o vozidle, ktorého sa prepis týka. Medzi tieto údaje patria značka, model, rok výroby, VIN číslo (identifikačné číslo vozidla) a evidenčné číslo.
 3. Rozsah splnomocnenia: V splnomocnení je potrebné jasne uviesť rozsah právomocí, ktoré splnomocnenec získa. V prípade prepisu auta by sa malo jednoznačne uviesť, že splnomocnenec má právo zastupovať splnomocniteľa pri všetkých úkonoch potrebných na prepis vozidla na nového majiteľa.
 4. Dátum a platnosť splnomocnenia: Dátum vypracovania splnomocnenia je dôležitý pre jeho platnosť. V niektorých prípadoch môže byť splnomocnenie časovo obmedzené, preto je vhodné uviesť aj dátum, do ktorého je splnomocnenie platné.
 5. Podpis splnomocniteľa: Splnomocnenie musí byť podpísané splnomocniteľom, aby nadobudlo platnosť. Podpis potvrdzuje súhlas splnomocniteľa so zastupovaním splnomocnencom a s udelením právomocí.
 6. Overenie podpisu: V závislosti od právnych predpisov krajiny môže byť potrebné overiť podpis splnomocniteľa na splnomocnení. Overenie sa zvyčajne vykonáva na notárskom úrade alebo iných príslušných úradoch. Overený podpis zabezpečuje právnu platnosť splnomocnenia.
 7. Prílohy: K splnomocneniu je potrebné pripojiť aj kópiu občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti splnomocniteľa a splnomocnenca. V prípade, že vozidlo predáva firma, je potrebné priložiť aj výpis z obchodného alebo živnostenského registra.

Použitie splnomocnenia na prepis auta

Po vypracovaní a overení splnomocnenia môže splnomocnenec začať s procesom prepisu auta. Bude potrebné získať potrebné dokumenty, ako sú technický preukaz vozidla, platná PZP (poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla) a potvrdenie o technickej kontrole (ak je to vyžadované).

Splnomocnenec musí následne navštíviť príslušný dopravný inšpektorát alebo iný orgán, ktorý zabezpečuje prepis vozidiel, s všetkými potrebnými dokumentmi a splnomocnením. Po úspešnom zaregistrovaní prevodu vlastníctva vozidla na nového majiteľa bude splnomocnenec vrátiť splnomocniteľovi všetky dokumenty a potvrdiť dokončenie procesu prepisu.

Splnomocnenie na prepis auta je užitočným nástrojom pre ľudí, ktorí nemôžu osobne zúčastniť na procese prepisu vozidla. Je dôležité správne vypracovať splnomocnenie a postupovať podľa právnych predpisov, aby proces prebehol hladko a bez problémov. Ako splnomocniteľ, uistite sa, že dôverujete osobe, ktorej udeľujete splnomocnenie, pretože tá bude zodpovedná za zastupovanie vás pri významných právnych úkonoch súvisiacich s vašim motorovým vozidlom.

Prečo je poistenie PZP pre nákladné auto nevyhnutné?

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (PZP) je základným poistným produktom pre každého majiteľa motorového vozidla. Pre majiteľov nákladných áut je to o to dôležitejšie, pretože nákladné vozidlá sa pohybujú s väčšími objemami a hmotnosťami, čo zvyšuje riziko škody pri dopravných nehodách. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo je PZP pre nákladné auto nevyhnutné, a ako sa ceny poistného líšia v závislosti od rôznych faktorov.

Základné informácie o PZP

PZP je povinné poistenie pre všetky motorové vozidlá, ktoré sa prevádzkujú na verejných komunikáciách. Jeho hlavným účelom je chrániť obete dopravných nehôd a zabezpečiť, že majiteľ vozidla má dostatočné finančné prostriedky na pokrytie škôd, ktoré môže spôsobiť tretím osobám. PZP pokrýva škody na majetku aj na zdraví.

Dôvody, prečo je PZP pre nákladné auto nevyhnutné

 1. Povinnosť: Ako už bolo spomenuté, PZP je povinným poistením pre všetky motorové vozidlá na verejných komunikáciách. To znamená, že aj majitelia nákladných áut musia mať uzatvorenú PZP zmluvu, inak riskujú vysoké pokuty a možnú konfiškáciu vozidla.
 2. Vysoké náklady na škody: Nákladné vozidlá sú často ťažké a ťažkotonážne, čo znamená, že pri dopravných nehodách môžu spôsobiť väčšie škody ako osobné automobily. PZP zabezpečuje, že majiteľ nákladného auta má dostatočné finančné prostriedky na pokrytie týchto škôd.
 3. Ochrana obetí: PZP chráni obete dopravných nehôd tým, že zabezpečuje, že škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla budú hradené z poistky. Tým sa znižuje riziko, že obete zostanú bez náhrady za škody
 4. Finančná stabilita: PZP pre nákladné auto pomáha majiteľom vozidiel udržať finančnú stabilitu a ochraňuje ich pred nečakanými finančnými stratami. Bez PZP by mohli majitelia nákladných áut čeliť veľkým finančným ťažkostiam v prípade vážnej dopravnej nehody.
 5. Zodpovednosť voči zamestnancom: Pre firmy, ktoré prevádzkujú nákladné vozidlá, je PZP dôležité aj z hľadiska zodpovednosti voči zamestnancom. V prípade, že by zamestnanec spôsobil škodu tretím osobám, firma by bola zodpovedná za uhradenie škôd. PZP pokrýva tieto náklady a znižuje riziko finančných strát pre firmu.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre nákladné auto

Cena PZP pre nákladné auto sa líši v závislosti od viacerých faktorov. Medzi hlavné patria:

 1. Typ vozidla: Cena PZP závisí od typu nákladného vozidla a jeho technických parametrov, ako sú hmotnosť, výkon a objem. Ťažšie a silnejšie vozidlá majú zvyčajne vyššie poistné prémie.
 2. Účel použitia: Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od účelu použitia vozidla. Napríklad nákladné vozidlá používané na prepravu nebezpečného tovaru môžu mať vyššie poistné prémie.
 3. Miesto registrácie: Cena PZP môže závisieť aj od miesta registrácie vozidla. Vo veľkých mestách s vyšším počtom dopravných nehôd môžu byť poistné prémie vyššie.
 4. Vodičské skúsenosti: Poistné spoločnosti často berú do úvahy skúsenosti a vek vodiča pri výpočte ceny PZP. Skúsení vodiči s dlhodobým beznehodovým priebehom môžu získať zľavy na poistnom.
 5. Bezpečnostné opatrenia: Poistné spoločnosti môžu ponúknuť zľavy na PZP pre majiteľov nákladných áut, ktorí investujú do bezpečnostných opatrení, ako sú sledovacie zariadenia, parkovacie senzory alebo asistencia pri jazde. Tieto opatrenia môžu znížiť riziko dopravných nehôd a škôd na majetku, čo vedie k nižším poistným prémiam.
 6. História poistných udalostí: Poistné spoločnosti často vyhodnocujú históriu poistných udalostí a škôd pri stanovení ceny PZP. Majitelia nákladných áut s čistou históriou poistných udalostí môžu získať nižšie poistné prémie.

PZP pre nákladné auto je nevyhnutným poistením, ktoré chráni majiteľa vozidla, obete dopravných nehôd a zabezpečuje finančnú stabilitu. Je dôležité porovnať ponuky od rôznych poistných spoločností a zvážiť všetky faktory ovplyvňujúce cenu PZP, aby ste si mohli zvoliť najlepšiu možnú poistku pre vaše nákladné auto. Zároveň nezabúdajte na bezpečnostné opatrenia a správne zaškolenie vodičov, ktoré môžu výrazne znížiť riziko dopravných nehôd a následne aj náklady na poistenie.

Poistenie zodpovednosti za škodu na prívesnom vozíku: Prečo je dôležité a ako ho získať

Prívesné vozíky sú často neodmysliteľnou súčasťou našich cestovných plánov, kedy nám poskytujú potrebný priestor pre prepravu nákladu, záhradného náradia alebo rekrečných vozidiel. Avšak, so zvýšenou mobilitou prichádza aj zvýšená zodpovednosť. PZP na prívesný vozík (poistenie zodpovednosti za škodu) je dôležitým krokom pri zabezpečení ochrany v prípade škody spôsobenej vášmu prívesu alebo škody, ktorú váš príves spôsobí tretím stranám.

Prečo je PZP na prívesný vozík dôležité?

 • Pokrytie škôd: Prívesné vozíky sú náchylné na poškodenie, a to nielen počas jazdy, ale aj pri parkovaní či manipulácii. PZP na prívesný vozík poskytuje finančnú ochranu v prípade takýchto škôd.
 • Ochrana tretích strán: Ak váš príves spôsobí škodu inej osobe alebo majetku, PZP na prívesný vozík pokryje tieto náklady a ušetrí vám tak peniaze a právne problémy.
 • Legálna požiadavka: V mnohých krajinách, vrátane Slovenska, je poistenie zodpovednosti za škodu povinné. Jazda s nepoisteným prívesom môže viesť k pokutám a zákazu prevádzky vozidla.

Ako získať PZP na prívesný vozík?

 • Identifikácia potrieb: Preskúmajte, aký druh poistenia je pre váš prívesný vozík vhodný. Zvážte veľkosť, hodnotu, účel použitia a frekvenciu jeho využívania.
 • Porovnanie ponúk: Vyhľadajte a porovnajte rôzne ponuky od poistných spoločností. Zamerajte sa na pokrytie, cenu, podmienky poistenia a kvalitu služieb. Môžete využiť aj online porovnávače poistiek. Nájdete tak najvýhodnejšie PZP.
 • Zmluva s poistnou spoločnosťou: Po vybraní najvhodnejšej ponuky uzatvorte zmluvu o PZP na prívesný vozík s poistnou spoločnosťou. Buďte pripravení poskytnúť potrebné informácie o prívese, vrátane značky, modelu, ročníka výroby a technických parametrov.

Ako udržať PZP na prívesný vozík čo najnižšie?

 • Bezpečnostné opatrenia: Investujte do bezpečnostných zariadení pre váš príves, ako sú zámky, GPS sledovanie alebo imobilizéry. Tieto opatrenia môžu znížiť riziko krádeže či poškodenia a viesť k nižším poistným prémiovým.
 • Zvoľte správnu poistnú spoločnosť: Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú špeciálne zľavy pre určité typy prívesov alebo pre určité skupiny klientov, napríklad pre členov auto-moto klubov.
 • Dobrá jazdná história: Zodpovedná jazda a čistý rekord bez škôd môžu zabezpečiť nižšie poistné prémia. Poistné spoločnosti často odmeňujú klientov bez nehôd a škôd nižšími sadzbami.
 • Výber správneho poistného krytia: Zvážte, aký rozsah poistného krytia naozaj potrebujete. Plné kasko poistenie môže byť drahšie, ale poskytuje rozsiahlejšie krytie. Na druhej strane, ak máte starší príves s nižšou hodnotou, môže byť vhodnejšie zvoliť iba základné PZP.

Dôležité upozornenia pri poistení prívesného vozíka

 • Informujte sa o obmedzeniach poistenia: Poistné zmluvy môžu obsahovať obmedzenia týkajúce sa veku vodiča, účelu použitia prívesu či územných obmedzení. Preštudujte si podmienky poistnej zmluvy a uistite sa, že spĺňate všetky požiadavky.
 • Aktualizácia údajov: V prípade zmeny údajov o prívese alebo jeho vlastníkovi je dôležité tieto informácie aktualizovať u poistnej spoločnosti. V opačnom prípade môže dôjsť k neplatnosti poistky a problémom pri uplatnení nárokov.
 • Pravidelná kontrola prívesu: Udržujte svoj prívesný vozík v dobrém technickom stave, aby ste minimalizovali riziko nehôd a škôd. Pravidelná údržba a kontrola prívesu tiež pomáhajú predchádzať nečakaným výdavkom a znižujú riziko zamietnutia poistného plnenia v prípade nehody či škody.

Postup pri uplatnení poistnej udalosti

 • Informujte políciu: V prípade dopravnej nehody alebo krádeže prívesu je dôležité čo najskôr informovať políciu a podať oznámenie o škodovej udalosti.
 • Kontaktujte poistnú spoločnosť: Po získaní potrebných dokumentov od polície kontaktujte svoju poistnú spoločnosť a informujte ju o škodovej udalosti. Čím skôr to urobíte, tým rýchlejšie bude možné začať riešiť váš poistný nárok.
 • Spolupracujte s likvidátorom: Poistná spoločnosť pravdepodobne vysle svojho likvidátora, aby posúdil škodu a zhodnotil situáciu. Buďte pripravení poskytnúť všetky potrebné informácie a spolupracovať s riešením škodovej udalosti.
 • Dodržiavajte lehoty: Pre uplatnenie poistného plnenia platia rôzne lehoty, ktoré musia byť dodržané. Dôkladne si preštudujte podmienky svojej poistnej zmluvy a postupujte podľa nich, aby ste neprišli o právo na poistné plnenie.

PZP na prívesný vozík je dôležitým nástrojom pre ochranu vášho majetku a zabezpečenie finančnej zodpovednosti voči tretím stranám. Pri výbere vhodnej poistky zohľadnite svoje potreby, porovnajte ponuky od rôznych spoločností a dodržujte podmienky poistnej zmluvy. Udržujte príves v dobrom technickom stave a spolupracujte s poistnou spoločnosťou pri riešení škodovej udalosti. Správne poistenie prívesného vozíka vám poskytne pokoj na cestách a ochráni vás pred finančnými stratami.

PZP na motocykel: Ako si vybrať správne poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musia mať všetci majitelia motoriek a iných motorových vozidiel. PZP chráni majiteľa motocykla v prípade, že spôsobia škodu na zdraví alebo majetku iných osôb. Ako majiteľ motocykla je dôležité mať správne PZP, ktoré pokryje riziká spojené s jazdou na motorke a zabezpečí finančnú ochranu v prípade nehody. V tomto článku sa pozrieme na to, ako si vybrať správne PZP na motocykel a na čo by ste mali pri výbere poistenia dávať pozor.

Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní

Rovnako ako pri PZP pre automobily, aj pri PZP na motocykel je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní. Ceny a podmienky sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne, typu motocykla, výkonu, veku a skúseností vodiča. Využite online porovnávače poistenia alebo sa poraďte s odborníkmi na poistenie, aby ste našli najlepšiu ponuku pre vašu situáciu.

Zohľadnite výkon a typ motocykla

PZP na motocykel sa často odvíja od výkonu a typu motocykla. Športové motocykle, ktoré majú väčší výkon a sú častejšie zapojené do nehôd, majú zvyčajne vyššie ceny PZP. Pri výbere PZP zvážte, aký typ motocykla vlastníte a aký výkon má, aby ste si vybrali správne poistenie.

Zvážte možnosti doplnkového poistenia

Okrem PZP môžete zvážiť aj doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie, ktoré pokryje škody na vašej motorke spôsobené nehodou, požiarom, krádežou alebo inými rizikami. Ďalším doplnkovým poistením môže byť asistenčné poistenie, ktoré zabezpečí pomoc v prípade poruchy alebo havárie, napríklad odtah motocykla, náhradnú dopravu alebo technickú pomoc.

Udržujte dobrú jazdnú reputáciu a získajte zľavy

Váš jazdecký profil, vrátane veku, skúseností a histórie nehôd, môže mať významný vplyv na cenu PZP na motocykel. Udržiavajte čistý jazdecký záznam a snažte sa predchádzať nehodám, aby ste získali nižšie ceny poistenia. Poisťovne často poskytujú zľavy pre bezúhonných vodičov alebo pre tých, ktorí absolvujú kurzy defenzívnej jazdy.

Bezpečnostné zariadenia a opatrenia

Inštalácia bezpečnostných zariadení, ako sú alarmy, imobilizéry alebo sledovacie systémy, môže znížiť riziko krádeže alebo poškodenia motocykla a viesť k zľavám na PZP. Navyše, parkovanie motocykla v uzavretej garáži alebo na monitorovanom parkovisku môže tiež zabezpečiť lepšiu ochranu a nižšie ceny poistenia.

Zvýšte spoluúčasť

Zvýšením spoluúčasti, teda časti nákladov na škodu, ktorú budete hradit sami, môžete znížiť mesačné alebo ročné prémie za PZP na motocykel. Avšak, ak dôjde k nehode, budete musieť zaplatiť vyššiu čiastku z vlastnej peňaženky.

Pri výbere PZP na motocykel je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú typ a výkon motocykla, jazdecký profil, bezpečnostné opatrenia a možnosti doplnkového poistenia. Porovnávajte ponuky od rôznych poisťovní a udržujte dobrú jazdeckú reputáciu, aby ste získali najlepšiu cenu a ochranu pre vašu dvojkolesovú jazdu. Pamätajte, že investícia do správneho PZP na motocykel vám môže ušetriť čas a peniaze v prípade nehody alebo škody na vašom vozidle.

Cenník PZP podľa kW: Ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu poistenia

Pri výbere povinného zmluvného poistenia (PZP) pre váš automobil je jedným z dôležitých faktorov, ktoré určujú cenu poistenia, výkon vozidla vyjadrený v kilowattoch (kW). Mnohé poisťovne zohľadňujú výkon vozidla pri stanovení ceny PZP, pretože väčší výkon môže znamenať vyššie riziko nehôd a nárokov na poistenie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP a ako môžete ušetriť na poistení bez ohľadu na výkon vášho automobilu.

Ako výkon vozidla ovplyvňuje cenu PZP

 • Vyšší výkon, vyššie riziko: Všeobecne platí, že čím vyšší je výkon vozidla, tým väčšie je riziko nehôd, pretože silnejšie motory umožňujú vyššie rýchlosti a zrýchlenie. Preto poisťovne často považujú vozidlá s vyšším výkonom za väčšie riziko a účtujú za ich PZP vyššie prémie.
 • Kategórie vozidiel: Poisťovne môžu rozdeľovať vozidlá do rôznych kategórií na základe ich výkonu. Napríklad, vozidlá s výkonom do 50 kW môžu byť zaradené do prvej kategórie, zatiaľ čo vozidlá s výkonom nad 200 kW môžu byť zaradené do poslednej kategórie. Cena PZP sa zvyčajne zvyšuje s rastúcou kategóriou.

Ako ušetriť na PZP bez ohľadu na výkon vozidla

 • Porovnajte ponuky: Porovnávajte ceny a podmienky PZP od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu ponuku pre vaše vozidlo. Môžete využiť online porovnávače poistenia, ktoré vám umožnia získať viacero ponúk naraz a porovnať ich na jednom mieste.
 • Zvážte balíčky poistenia: Niekedy môžete ušetriť peniaze tým, že si kúpite PZP spolu s ďalšími typmi poistenia, ako je havarijné poistenie alebo cestovné poistenie, od tej istej poisťovne. Balíčky poistenia často prinášajú zľavy a môžu vám pomôcť znížiť celkové náklady na poistenie.
 • Bezpečnostné zariadenia a opatrenia: Inštalácia bezpečnostných zariadení, ako sú alarmy, imobilizéry alebo sledovacie systémy, môže pomôcť znížiť riziko krádeže alebo poškodenia vozidla, čo môže viesť k zľavám na PZP. Taktiež môžete získať zľavy za bezúhonnosť v jazde alebo za absolvovanie kurzov defenzívnej jazdy.
 • Zvýšte spoluúčasť: Zvýšenie spoluúčasti, teda časti nákladov na škodu, ktorú budete hradit sami, môže znížiť mesačné alebo ročné prémie za PZP. Avšak, ak dôjde k nehode, budete musieť zaplatiť vyššiu čiastku z vlastnej peňaženky.
 • Znížte počet najazdených kilometrov: Poisťovne často zohľadňujú aj počet jazdených kilometrov pri výpočte ceny PZP. Ak dokážete obmedziť počet jazdených kilometrov, môžete dosiahnuť nižšie prémie za poistenie.

Výkon vozidla vyjadrený v kilowattoch má významný vplyv na cenu PZP. Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší je výkon vozidla, tým vyššie sú náklady na PZP. Avšak, aj keď máte vozidlo s vyšším výkonom, môžete ušetriť na PZP prostredníctvom porovnávania ponúk, zváženia balíčkov poistenia, inštalácie bezpečnostných zariadení, zvýšenia spoluúčasti a zníženia počtu jazdených kilometrov.

Pri výbere PZP pre vaše vozidlo dôkladne zvážte všetky dostupné možnosti a porovnajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste našli najlepšiu cenu a podmienky pre vašu situáciu.

Havarijné poistenie – Prečo je dôležité a ako ho vybrať

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý poskytuje pokrytie škôd na vašom vozidle v prípade dopravnej nehody, krádeže, požiaru, vandalismu alebo iných nečakaných udalostí. Aj keď nie je zákonom povinné, havarijné poistenie môže priniesť dôležitú finančnú ochranu a pokoj. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, prečo zvážiť havarijné poistenie a ako vybrať to najlepšie pre vaše potreby.

Dôvody pre zváženie havarijného poistenia

 • Finančná ochrana: Havarijné poistenie pokrýva náklady na opravu alebo náhradu vášho vozidla v prípade škôd, čo znižuje finančné bremeno v prípade nehody alebo udalosti mimo vašej kontroly.
 • Zvýšenie hodnoty vozidla: Pri predaji vozidla môže havarijné poistenie zvýšiť jeho hodnotu, pretože potenciálni kupujúci môžu mať väčšiu dôveru v to, že vozidlo bolo správne udržiavané a chránené.
 • Požiadavky leasingových alebo úverových zmlúv: Ak máte vozidlo na leasing alebo ste ho získali prostredníctvom úveru, môže byť havarijné poistenie požadované leasingovou spoločnosťou alebo veriteľom.

Ako vybrať havarijné poistenie

 • Porovnajte ponuky: Preskúmajte trh a porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Zamerajte sa na rozsah krytia, výluky, spoluúčasť a cenu. Môžete využiť aj online porovnávače, ktoré vám umožnia získať viacero ponúk súčasne.
 • Zvážte spoluúčasť: Spoluúčasť je suma, ktorú budete musieť zaplatiť pri každej poistnej udalosti, než poisťovňa prevezme zvyšok nákladov. Vyššia spoluúčasť môže znamenať nižšie mesačné alebo ročné prémie, ale zvážte, či si môžete dovoliť zaplatiť túto sumu v prípade poistnej udalosti.
 • Preštudujte výluky a obmedzenia: Uistite sa, že ste si prečítali všetky výluky a obmedzenia vášho havarijného poistenia, aby ste vedeli, čo presne je a nie je kryté. Napríklad, niektoré poistenia nekryjú škody spôsobené jazdou pod vplyvom alkoholu alebo drog, alebo škody na príslušenstve vozidla, ktoré nie je štandardné.
 • Voliteľné doplnkové krytie: Zvážte, či potrebujete doplnkové krytie, ako napríklad poistenie proti krádeži, poistenie skla, poistenie príslušenstva alebo asistenčné služby. Tieto doplnkové poistenia môžu zvýšiť cenu vášho havarijného poistenia, ale môžu tiež poskytnúť ucelenejšiu ochranu pre vaše vozidlo.
 • Informujte sa o zľavách: Mnohé poisťovne ponúkajú zľavy pre klientov, ktorí spĺňajú určité kritériá, ako napríklad bezpečnostné zariadenia na vozidle, bezúhonnosť v jazde alebo účasť na kurzoch defenzívnej jazdy. Spýtajte sa svojej poisťovne, aké zľavy sú dostupné, a zistite, ako ich môžete získať.

Ako zabezpečiť správne uplatňovanie havarijného poistenia

 • Informujte poisťovňu o zmene údajov: Ak sa zmenia údaje týkajúce sa vášho vozidla, ako napríklad adresa, evidenčné číslo alebo vlastníctvo, informujte o tom svoju poisťovňu, aby bola váš poistný záujem chránený.
 • Podávajte nároky správne a včas: Ak dôjde k poistnej udalosti, informujte svoju poisťovňu čo najskôr. Dodržiavajte všetky postupy, ktoré vám poisťovňa určí, a poskytnite všetky požadované doklady a informácie.
 • Udržujte vozidlo v dobrom stave: Pravidelná údržba vozidla môže pomôcť predchádzať poistným udalostiam a zlepšiť šance na úspešné uplatnenie nároku na havarijné poistenie.

Havarijné poistenie je dôležitou ochranou pre vlastníkov motorových vozidiel, ktorí chcú zabezpečiť svoj majetok a pokryť náklady na opravy alebo náhradu vozidla v prípade škôd. Zváženie havarijného poistenia je múdrym krokom, pretože prináša pokoj mysle a zabezpečuje finančnú stabilitu v nečakaných situáciách.

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité venovať čas preskúmaniu trhu, porovnaniu ponúk a zvážení vlastných potrieb a finančných možností. Zohľadnenie spoluúčasti, výluk, obmedzení a voliteľných doplnkových poistení vám pomôže nájsť najlepšie havarijné poistenie pre vaše vozidlo a situáciu.

A nakoniec, udržujte vozidlo v dobrom stave, informujte poisťovňu o zmene údajov a dodržiavajte správne postupy pri podávaní nárokov na poistenie, aby ste zabezpečili správne uplatňovanie havarijného poistenia a ochranu svojho majetku.

Ako overiť platnosť PZP: Praktický sprievodca

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom vyžadované poistenie pre každého vlastníka motorového vozidla, ktoré sa má prevádzkovať na verejných cestách. Platnosť PZP je dôležitá nielen z hľadiska zákona, ale aj pre váš finančný a právny pokoj. V tomto článku sa pozrieme na spôsoby, ako overiť platnosť PZP, a na dôvody, prečo je dôležité to urobiť.

Prečo je dôležité overiť platnosť PZP

Overenie platnosti PZP je dôležité z nasledujúcich dôvodov:

 • Zákonnosť: Prevádzkovanie vozidla bez platného PZP je nelegálne a môže viesť k pokutám, bodovému trestu alebo dokonca zákazu činnosti.
 • Finančná ochrana: PZP pokrýva náklady na škody, ktoré spôsobíte tretím stranám pri dopravnej nehode. Bez platného PZP by ste mohli čeliť vysokým finančným nákladom na náhradu škôd.
 • Ochrana práv: V prípade sporu alebo poistnej udalosti je dôležité mať platné PZP, aby ste mohli uplatniť svoje práva a nároky.

Ako overiť platnosť PZP

Overenie platnosti PZP môžete urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • Online: Navštívte webovú stránku vašej poisťovne alebo stránku, ktorá poskytuje službu overenia PZP pre viaceré poisťovne. Väčšina týchto stránok umožňuje overenie PZP zadáním evidenčného čísla vozidla alebo čísla poistnej zmluvy.
 • Telefonicky: Kontaktujte zákaznícku podporu vašej poisťovne telefonicky a požiadajte o informácie o platnosti vašej PZP. Buďte pripravení poskytnúť údaje o vozidle alebo poistnej zmluve.
 • Osobne: Navštívte pobočku vašej poisťovne a požiadajte o informácie o platnosti vašej PZP. Nezabudnite si so sebou priniesť doklady o vozidle alebo poistnej zmluve.

Čo robiť, ak zistíte, že vaše PZP nie je platné

Ak zistíte, že vaše PZP nie je platné, podniknite nasledujúce kroky:

 • Kontaktujte svoju poisťovňu: Ak sa domnievate, že by vaše PZP malo byť platné, kontaktujte svoju poisťovňu a zistite dôvod neplatnosti. Môže ísť o chybu, ktorú je možné rýchlo napraviť, alebo o nezaplatenú splátku poistného prémia, ktorú môžete uhradiť, aby ste obnovili platnosť PZP.
 • Uzavrite novú PZP zmluvu: Ak ste zistili, že vaše PZP nie je platné a nie je možné obnoviť platnosť súčasnej zmluvy, ihneď uzavrite novú PZP zmluvu. Môžete zvážiť aj zmenu poisťovne, ak súčasná poisťovňa nespĺňa vaše očakávania alebo požiadavky.
 • Neprevádzkujte vozidlo bez platného PZP: Kým nevyriešite problém s platnosťou PZP, neprevádzkujte vozidlo na verejných cestách. Prevádzkovanie vozidla bez platného PZP je nelegálne a môže mať vážne dôsledky.

Ako zabrániť problémom s platnosťou PZP

Na zabezpečenie platnosti PZP a vyhnutie sa problémom s neplatným poistením postupujte podľa nasledujúcich tipov:

 • Pravidelne kontrolujte platnosť PZP: Zvyknite si pravidelne overovať platnosť PZP a skontrolujte termín jeho konca, aby ste mali dostatok času na obnovu alebo uzavretie novej zmluvy.
 • Udržujte svoje údaje aktualizované: Informujte svoju poisťovňu o zmene adresy, mena alebo údajov o vozidle, aby ste zabezpečili správne doručovanie faktúr a upozornení.
 • Uzavrite PZP s automatickým obnovením: Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť automatického obnovenia PZP, ktoré eliminuje riziko neobnovenia poistenia z dôvodu zabudnutia alebo nedostatku času.

Overenie platnosti PZP je dôležitý krok pre každého vlastníka motorového vozidla, aby sa vyhol pokutám, finančným stratám a právnym problémom. Postupujte podľa uvedených tipov a krokov, aby ste zabezpečili platnosť svojho PZP a mali pokojnú myseľ pri prevádzke vozidla na verejných cestách.

Ako správne podať výpoveď PZP: Krok za krokom

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého vodiča, ktorý chce legálne prevádzkovať svoje vozidlo na verejných cestách. V niektorých prípadoch však môže byť potrebné ukončiť PZP, napríklad pri zmene poisťovne alebo pri predaji vozidla. V tomto článku sa pozrieme na postup, ako správne podať výpoveď PZP, a na veci, ktoré by ste mali zvážiť pri tomto procese.

Rozhodnutie o ukončení PZP

Predtým, než podáte výpoveď PZP, zvážte dôvody, prečo chcete poistenie ukončiť. Možné dôvody môžu byť:

 • Predaj vozidla
 • Zmena poisťovne
 • Dlhodobé nepoužívanie vozidla (napr. pri cestovaní do zahraničia alebo pri dlhodobej oprave)

Overte podmienky výpovede

Pred podaním výpovede sa uistite, že ste si prečítali všetky podmienky ukončenia PZP v zmluve s vašou poisťovňou. Pozorne si preštudujte prípadné sankcie, lehoty na podanie výpovede a požiadavky na doručenie dokumentov.

Pripravte potrebné dokumenty

Pred podaním výpovede si pripravte všetky potrebné dokumenty, ako sú:

 • Písomná výpoveď, ktorá obsahuje vaše údaje, údaje o vozidle, dôvod ukončenia PZP a dátum účinnosti výpovede
 • Kópiu technického preukazu vozidla
 • Kópiu občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti

Doručte výpoveď

Doručte písomnú výpoveď spolu s potrebnými dokumentmi na pobočku vašej poisťovne alebo poštou s doručenkou. Uistite sa, že výpoveď doručíte v stanovenej lehote podľa podmienok poistnej zmluvy.

Overte ukončenie PZP

Po doručení výpovede by vám poisťovňa mala potvrdiť ukončenie PZP a informovať vás o ďalších krokoch, ako napríklad vrátenie preplatku poistného prémie, ak máte nárok na takéto vrátenie. Uistite sa, že máte písomné potvrdenie o ukončení PZP, ktoré môžete použiť pri prípadných kontrolách alebo pri uzatváraní novej poistnej zmluvy.

Zabezpečte nové PZP alebo deregistráciu vozidla

Ak ste ukončili PZP preto, že ste sa rozhodli zmeniť poisťovňu, uistite sa, že uzatvárate novú poistnú zmluvu pred účinnosťou výpovede. Týmto zabezpečíte, že nebudete prevádzkovať vozidlo bez platného poistenia, čo by mohlo viesť k pokutám alebo problémom pri prípadnej nehode. Nové najvýhodnejšie PZP nájdete aj online.

Ak ste ukončili PZP z dôvodu predaja vozidla alebo dlhodobého nepoužívania, zvážte deregistráciu vozidla. Deregistráciu môžete vykonať na príslušnom dopravnom inšpektoráte, kde odovzdáte technický a evidenčný preukaz vozidla. Týmto krokom sa vyhnete prípadným problémom súvisiacim s neplatným poistením.

Ukončenie PZP je dôležitý proces, ktorý vyžaduje starostlivé zváženie dôvodov a dôsledkov. Postupujte podľa uvedených krokov a dodržiavajte podmienky poistnej zmluvy, aby ste sa vyhli prípadným problémom a pokutám. Nezabudnite na uzatvorenie novej poistnej zmluvy alebo deregistráciu vozidla v prípade, že to bude potrebné, aby ste zabezpečili legálnu prevádzku vozidla na verejných cestách.

Najvýhodnejšie PZP

Golf na cesteMáte vodičský preukaz dlhšiu alebo kratšiu dobu? Jazdíte pravidelne alebo aspoň sporadicky? To sú otázky, ktoré však neovplyvňujú fakt, že PZP na vašom vozidle musíte mať uzatvorené. Mnohí totiž veria tomu, že ak o nejakom nariadení nevedia, tak sa z toho ľahko vyvlečú. Nie je to pravda, pretože neznalosť zákona neospravedlňuje. V tomto konkrétnom prípade to môže mať za následok nielen vysokú pokutu, ale finančnú ujmu na celú váš život. Ako je to možné, sa dozviete v texte. Ak sa v tejto oblasti veľmi neorientujete, tento článok vám bude určite nápomocný, pretože sa bude venovať základným informáciám. Rovnako vám poradí fakt, že práve to najvýhodnejšie PZP na trhu nájdete online. A aj to, ako si zmeniť poisťovňu PZP na Uzavripzp.

Čo je to za službu?

PZP, je zákonom stanovené nariadenie, ktoré sa týka každého majiteľa vozidla. To, o aké vozidlá konkrétne ide, si povieme nižšie. Teraz si však o ňom povedzme niečo všeobecnejšie. Zákonodarcovia sa rozhodli tento produkt resp. službu zakomponovať do nariadení hlavne kvôli problémom, ktoré na cestách vznikali. Išlo konkrétne o to, že nebolo možné určiť vinníka, nechcel sa priznať prípadne z miesta škodovej udalosti utiekol. Väčšinou to bolo pre to, že sa bál, že keď zodpovednosť prevezme na seba,  spôsobenú škodu bude musieť zaplatiť.

Poistenie auta, ktoré si riadne v poisťovni zaobstaráte, má pre vás len plusy. Pri škodovej udalosti preberá zodpovednosť za škodu spôsobenú motorovým vozidlom práve poisťovňa. Či už ste niekomu poškrabali auto pri parkovaní ale spôsobili inú udalosť, škody preplatí vaša poisťovňa. Dôležité však je sa s poškodeným spojiť, spísať zápisnicu o tejto udalosti a vec nahlási pôvodca škody svojej poisťovni. Tá bude následne veci riešiť s poškodeným prípadne s jeho poisťovňou.

Aké vozidlá spadajú pod toto nariadenie?

Skoro všetky. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje ako na motorové, tak aj na niektoré nemotorové vozidlá vstupujúce do cestnej premávky. Či už vlastníte auto, dodávku, motocykel, autobus, kamión, pracovný stroj, vysokozdvižný vozík či rôzne prípojné nemotorové vozidlá nezabúdajte na túto povinnosť. Takisto nie je pravidlo, že ide len o vozidla s evidenčným číslom, pretože niektoré ho nepotrebujú. Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že sa PZP aplikuje na vozidlá s povinnou technickou kontrolou.

Kalkulačka na porovnanie a najvýhodnejšie PZP

Najvýhodnejšie PZPTo najlacnejšie a najvýhodnejšie PZP môžete získať rýchlo vďaka porovnaniu ponúk pomocou online kalkulačky. Po vypísaní niektorých údajov môžete mať už do niekoľkých sekúnd zobrazené vaše možnosti. Porovnávať sa nebude len jedna, dve či tri ponuky, ale hneď niekoľko. A len tie najlepšie hodnotené poisťovne ako napr.:

Čo však do formulára napísať?

Na zistenie toho najvýhodnejšieho povinného zmluvného poistenia je potrebné porovnanie ponúk, ktoré si urobíte vypísaním formulára. Doňho je potrebné zadať niektoré technické parametre vozidla, ktoré nájdete aj v jeho technickom preukaze. Ale aj niektoré údaje o samotnom majiteľovi vozidla, či napr.

 • či už spôsobil nejakú škodovú udalosť,
 • v akom okrese žije,
 • kedy získal vodičské oprávnenie atď.

Nič zo zadaného nebude nijak zneužité. Využije sa to len na nezáväzné a bezplatné porovnanie a zistenie toho najlacnejšieho zákonného poistenia. A to aj také, ktoré kryje škody spôsobené zverou.

Výsledok: ušetrený čas a peniaze

To, že sa vám porovnanie online na zistenie toho najvýhodnejšieho poistenia auta oplatí, dosvedčujú hneď dva fakty. A síce, že značne ušetríte čas a peniaze. Kalkulačka vám ušetrí aj hodiny času, ktoré by ste ináč trávili v rôznych pobočkách poisťovní zisťovaním ich ponúk. Tým, že vám urobí porovnanie rýchlo a presne, už nemusíte zbytočne strácať čas. Okrem tejto úspory značne ušetríte aj vaše financie. Výsledky budú zobrazené s presnými cenami PZP, takže to najvýhodnejšie len tak neprejdete. Uvidíte, že rozdiely môžu byť vyčíslené až v stovkách eur. Kalkulačka sa dá využiť na všetky vozidlá.

Ak ste si to najvýhodnejšie poistenie auta vybrali, môžete oňho okamžite požiadať, a to klikom na danú ponuku. Doplníte ešte niektoré údaje a na mail dostanete dočasnú zelenú kartu aj s inými dokumentmi. So zaplatením poistného si dajte načas, aby sa nestalo, že vám zabezpečenie vozidla zanikne. Takisto si dočasnú kartu z mailu vytlačte, pretože slúži ako náhrada za originál zelenú kartu, ktorá vám bude doručená po zaplatení poistného.

Porušenie zákona = pokuta

Ako iste viete, ak porušíte zákon, bude to mať na vás dopad. Niekedy odňatím slobody, niekedy „len“ finančnou pokutou. To isté platí aj pre zákonné poistenie, na ktoré si policajti pri kontrolách vozidiel dávajú pozor. Ak sa zelenou kartou nepreukážete resp. bude neplatná, pravdepodobne odídete odľahčený o niekoľko sto eur. V inom prípade sa vec môže dostať až pred Právnickú kanceláriu, ktorá vám nadelí 3 330 eurovú pokutu. Takúto pokutu môžete dostať aj 2 roky po tom, čo ste jazdili bez platného zabezpečenia vozidla. Preto si platnosť tohto dokumentu poriadne kontrolujte.

Ak bez PZP na vašom vozidle spôsobíte dopravnú nehodu, bude to mať na vás väčší dopad. Nielen po finančnej, ale aj po psychickej stránke. Hlavne preto, že všetky spôsobené škody hradíte z vlastného vrecka. To sa netýka len materiálneho hľadiska, ale aj zdravotného. Ak niekomu spôsobíte smrť alebo trvalé následky, sankcie sa pohybujú až v miliónoch eur.

V článku ste sa mohli dozvedieť, kde zohnať to najlacnejšie PZP, no ak chcete poznať aj iný názor, prečítajte si tento článok.

Poistenie motorových vozidiel

Čierne poistené vozidloDnešný svet je plný príkazov a zákazov. Tie sa v jednotlivých štátoch môžu, ale aj nemusia líšiť. To, čo majú skoro všetky európske štáty spoločné, je zákonné poistenie motorových vozidiel, ktorého nerešpektovanie môže vyjsť každého veľmi draho. V článku vám povieme, akých konkrétnych prostriedkov sa toto zabezpečenie týka alebo aj to kde možno zohnať tie najlepšie ceny. Mnohokrát hľadáme na nesprávnych miestach a tie najvýhodnejšie PZP ponuky máme pritom pred nosom. Bez toho, aby ste vytiahli päty z domu si už viete zistiť všetko úplne sami.

Najrýchlejšie je online poistenie motorových vozidiel

Poistiť dopravný prostriedok alebo hocičo iné už v dnešnej dobe nepredstavuje problém. Dokonca sa od vás nepožaduje ani to, aby ste navštívili nejakú tú pobočku. Všetko môžete absolvovať virtuálne bez zdĺhavých návštev a rozhovorov s pracovníkmi tej ktorej poisťovne. PZP vozidiel môže byť aj príjemné, ak si urobíte online porovnanie ponúk. Nemáme na mysli, že si prelúsknete každú a jednu stránku existujúcich poisťovní. Na jednej stránke môžete nájsť ponuky od nich všetkých. Odporúčali by sme vám si kliknúť na v úvode vyznačený výraz. Ten vás na takú stránku presmeruje.

Viete, čo chcete?

Prvým úspešným krokom k nájdeniu toho správneho povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel je stanoviť si, čo vlastne potrebujete. Ako možno viete, toto zabezpečenie chráni predovšetkým tých a tie vozidlá, ktoré by ste mohli prevádzkou toho vášho tátoša poškodiť. V základe nekryje škody, ktoré by ste spôsobili sebe alebo vášmu dopravnému prostriedku. Na to tu sú iné produkty – havarijného charakteru.

Nie všetky poisťovne sa však dívajú týmto smerom. Svojich klientov si vážia natoľko, že už v základnom poistení motorových vozidiel im pribalia niektoré havarijné riziká, ktoré už teda chránia aj ich a ich hnuteľný majetok. Základné krytie nájdete napr. v poisťovniach:

 • Allianz,
 • Axa,
 • Union,
 • UNIQA,
 • ČSOB,
 • Wüstenrot atď.

Havarijné riziká si môžete navoliť len ako doplnok alebo len v rámci havarijného zabezpečenia. No v poisťovniach ako Generali, Kooperativa a Komunálna poisťovňa máte už v základnom balíčku poistenia motorových vozidiel obsiahnutého o niečo viac. Privoliť si môžete také havarijné riziko, aké chcete. Prípadne už v ňom máte zakomponovaný úraz vodiča a posádky, batožiny atď. To všetko je na stránke https://www.uzavripzp.sk/.

Čo všetky poisťovne, bez ohľadu na rozsah poistného krytia spája, je výška poistného plnenia, ktorú stanovuje štát. Každá z nich musí byť schopná vynahradiť vzniknuté majetkové škody do 1 milióna eur a ujmy na zdraví do 5 miliónov eur. Niektoré si tieto zákonom stanovené limity za príplatok navyšujú.

Ak ste si už teda ujasnili to, aké PZP je pre vás to najlepšie, o to lepšie. Nemusíte ísť hneď do ponúk s havarijným rizikom, ak viete, že vám nič také nehrozí. I keď 100%-ná istota tu nie je nikdy. Navyše, nie je vylúčené, že práve tieto ponuky budú o nejaké to euro drahšie, no v konečnom dôsledku patria medzi najvýhodnejšie na súčasnom trhu.

Efektívne online porovnanie

Auto na pretekárskej dráheJednou z najrýchlejších a najpríjemnejších metód, ako zistiť, ktoré povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je pre vás to pravé, je využiť online porovnanie. To funguje na základe vypísania formulára, do ktorého je potrebné zadať technické parametre poisťovaného prostriedku, ale aj niektoré údaje o jeho majiteľovi. Po jeho odoslaní sa na obrazovke do niekoľkých sekúnd zobrazí výsledok s mnohými ponukami.  Ku každej bude presne uvedená cena s popisom poistného krytia. Takto sa najlepšie presvedčíte, že jednotlivé ponuky sa môžu líšiť až v stovkách eur, že jedine prostredníctvom poistenia motorových vozidiel online ušetríte hodiny času.

Priamo z výsledkov je možné o niektorú ponuku aj požiadať. Žiadosť spustíte klikom na vybranú ponuku. Doplníte niektoré údaje a na mail vám bude odoslaných niekoľko dokumentov. Vďaka technologickým progresom môžete mať vaše PZP vybavené do 20 minút. Na mail totiž okrem iného dostanete aj zelenú kartu, ktorá platí len 30 dní. Dovtedy je potrebné uhradiť poistné. Ihneď po úhrade vám poisťovňa zašle originál zelenú kartu.

Ktoré prostriedky je nutné poistiť?

Zákonné poistenie motorových vozidiel sa týka aj tých nemotorových. Primárne sa však budeme venovať tým, ktoré fungujú na vlastný pohon. Teda nejde len o osobné autá, ale aj:

 • dodávky,
 • kamióny,
 • poľnohospodárske a pracovné stroje,
 • vysokozdvižné vozíky,
 • motocykle,
 • historické dopravné prostriedky,
 • vozidlá bez EČV atď.

Jediným pravidlom, ktorým by ste sa mali riadiť je to, či daný prostriedok potrebuje platný technický preukaz a či svojou prevádzkou môže spôsobiť poškodenia na majetku alebo zdravotného charakteru. Ak áno, tak je jasné, že PZP potrebuje.

Za nezákonné jazdy sa platí

Hneď úvodný odsek mal za úlohu oboznámiť každého o tom, že nerešpektovanie tohto zabezpečenia sa pokutuje. Na Slovensku sú pokuty nižšie než v zahraničí, no finančnú situáciu vedia rovnako ovplyvniť. Napr. policajné hliadky vám môžu za neplatné poistenie motorových vozidiel udeliť až 300 eurovú pokutu. V zahraničí si bez zelenej karty zaplatíte ja niekoľko tisíc. Niektoré štáty majú vyššie právomoci a môžu vám zabaviť celé vozidlo. Slovenský Obvodný úrad je ďalšou kompetentnou inštitúciou, ktorý vás môže pokutovať aj 3 roky po tom, čo ste bez tohto zabezpečenia jazdili. A to, že nejde o malú sumu dokazuje jej výška, 3 330 eur. Pri spôsobenej nehode zas budete musieť všetky škody zaplatiť z vlastného.

V rámci článku sme sa vám snažili podať tie najzákladnejšie informácie ohľadom tohto zabezpečenia. Zákonné poistenie motorových vozidiel je však ústrednou témou aj v tomto príspevku.

Pôžičky so záznamom v registri

Stop, nemáme záujemVlastným alebo niečím iným pochybením ste zistili, že máte zápis v zozname dlžníkov bankových alebo nebankových spoločností? Finančnú pomoc, hoc aj menšiu, potrebujete opäť, ale kvôli nesplneniu čistého bankového štítu je to nemožné? Netreba hneď vešať hlavu. Na trhu sú niektoré nebankové ponuky, ktoré vám pôžičky poskytnú aj so záznamom v registri dlžníkov. Pri nižších sumách sú dokonca výrazne v prospech iných kategórií žiadateľov, ktorí sú znevýhodňovaní iným spôsobom, napr. sú bez zamestnania. V rámci článku vám tento produkt priblížime do takej miery, aby ste si už nemuseli klásť viac otázok.

Pôžičky so záznamom v registri sú ojedinelým, ale existujúcim javom. Niektorí žiadatelia si uvedomujú, že majú zápis, ale neuvedomujú si, že jednotlivé spoločnosti medzi sebou komunikujú. Tou komunikáciou sú práve registre, ktorých je na Slovensku viac, v dnešnej dobe sú 4 hlavné. Zoskupujú klientov bankových, ale aj nebankových spoločností a každá oficiálna inštitúcia tohto typu doňho môže nahliadnuť.

Získateľné jedine v nebankovej spoločnosti

Žiadať o bankové pôžičky so záznamom v registri by určite neskončilo úspešne. Nielen pri vysokých sumách, ale aj pri nižších. Zápis spoločnosť upozorňuje, aby bola obozretnejšia, pretože ste svoj predchádzajúci záväzok nezvládli. A môže sa to stať znovu. Preto, ak nechcú riskovať problémových zákazníkov, od ktorých by sumy bolo potrebné vymáhať súdnou cestou, radšej ich zo zoznamu potenciálnych klientov vylúčia. Netreba im to zazlievať. Každý z nás by to bral podobne. Nikto nepožičia vyššie sumy niekomu, o kom vie, že by mu to nevrátil.

Výnimkou sú nebankové spoločnosti, ktoré vám viac menej bez problémov poskytnú pôžičky. Tu je nutné zdôrazniť, že nie každá inštitúcia tohto typu poskytne finančnú pomoc bez nahliadania do tejto čiernej knihy. Pri vyšších sumách alebo pri známejších spoločnostiach už tak ľahko so zápisom neprejdete. Nie príliš pozitívnou správou pre žiadateľov pôžičiek so záznamom v registri je aj to, že množstvo ich poskytovateľov stále klesá. Je to jednak kvôli obozretnosti a jednak kvôli zákonom. Na Slovensku sú však aj zahraniční poskytovatelia, ktorí sa našim zákonom vedia vyhnúť a tým aj vedia umožniť pomoc ľuďom so zápisom.

Nemožno však dôverovať každému poskytovateľovi pôžičiek so záznamom v registri, ktorého objavíte. Napriek tomu, že podmienky sa sprísňujú, na trhu môžu byť stále aj úžerníci, prípadne doposiaľ neodhalené úžernícke spoločnosti. Pokiaľ ide o slovenské firmy, uistiť sa o ich čestnosti môžete na stránke Národnej banky Slovenska. Tá totiž udeľuje licencie tým spoločnostiam, ktoré sa riadia jej zákonmi a ich porušenie by pre nich malo veľký finančný a možno aj ruinujúci dopad.

Iným spôsobom ako získať pôžičky so záznamom v registri, je požičať si od súkromníka na zmenku. Keďže nejde o oficiálnu inštitúciu, nemá právo študovať tieto čierne knihy bankových a nebankových spoločností. Výsledkom toho môže byť vyššia úroková sadzba alebo prísnejšie podmienky v inom zmysle.

500 eurové pôžičky pre žiadateľov so záznamom v registri

Register neplatičovMedzi hlavnými otázkami žiadateľov o tento typ produktu sa nachádza aj to, koľko eur môžu v nebankových spoločnostiach žiadať. Vo všeobecnosti je maximum 500 eur, ktoré vám v súčasnosti za najvýhodnejších podmienok poskytne Minipôžička. Nielenže pôžičky od nich môžete získať aj so záznamom v registri, ale prídu vám do 24 hodín od požiadania. Plusom je aj to, že dostupné sú aj pre nezamestnaných dôchodcov, ženy na materskej, študentov či inú kategóriu poberajúcu aspoň nejaký príspevok. Finančnú pomoc ihneď pre tieto kategórie poskytuje aj Pôžičkomat.

Ak by ste mali za tejto podmienky záujem o vyššie sumy, bude to problematické, aj keď nie nemožné. Podobne ako pri pôžičkách na zmenku, tak aj pri vyšších sumách so záznamom v registri si nebankoví poskytovatelia môžu klásť náročnejšie podmienky. Napr. založenie nehnuteľnosti (ako v banke), vyšší úrok, ručenie treťou osobou atď. Podmienky každého poskytovateľa, ako aj jeho serióznosť je potrebné si overovať, hlavne pre vaše dobro. Po podpísaní zmluvy a prevzatí peňazí je už všetko záväzné. I keď v špeciálnych prípadoch sa od zmluvy dá odstúpiť.

Dokedy splatiť?

Bodom úrazu pri pôžičkách so záznamom v registri, ktoré je možné získať skoro ihneď, býva doba splatnosti. Pri sumách do 500 eur je to väčšinou 30 dní. Niekde sa stretnete s kratšou lehotou, no v súčasnosti s dlhšou dobou určite nie. Od toho, za akú dobu sa požičanú sumu rozhodnete splatiť, sa odvíja aj úroková sadzba. Čím kratšiu dobu splatenia si zvolíte, tým je nižšia a rozdiel v splatenej a požičanej čiastke môžu byť vyjadrený aj v desiatkach eur. Pôžičky dostupné so záznamom v registri môžu ponúkať maximálne 30%-ný úrok.

Ak si plánujete požičať akúkoľvek sumu za akýchkoľvek podmienok, dbajte na včasné splatenie dlhu, prípadne splátky. Za omeškanie sa totiž účtujú penále buď formou fixného poplatku, zaplatenia nejakého percenta z dlžnej sumy alebo formou zvýšeného úroku. Či už peniaze čerpáte z pôžičky so záznamom v registri alebo bez neho a zistíte, že sumu včas nezaplatíte, upovedomte o tom poskytovateľa. Ten bude vedieť, že ste zodpovedný a takto bude možné buď predĺžiť dobu splatnosti alebo možno aj rozdelenie sumy do niekoľkých splátok. Všetko ale závisí od konkrétnych spoločností…

Pre vaše dobro jedna rada na záver… O pôžičky so záznamom v registri žiadajte len vtedy, ak už teraz viete, že ich budete môcť splatiť. Nakoľko máte zápis, v minulosti ste túto úvahu pravdepodobne podcenili, čo z vás urobilo nedôveryhodného zákazníka.